نان کرونا

تنور دلگرمی

تنور دلگرمی پروژه ایست که طی آن با نانوایی های مناطق تحت حمایت قرارداد تنظیم و به ازای مبلغ قرارداد …

نگاهی به آنچه انجام دادیم

رسیدگی به کودک بی پناه

اهدای نوشت افزار

درمان

هیچ کس با بخشش فقیر نشده است

گالری ما را مشاهده کنید

حامیان کمک

داوطلب شوید

ما مشتاقانه منتظر شما هستیم